Basislager der Operation MAZ-543

der Einsatzführungsstab

Operation Code Status
Operation MAZ-543 GC2J36F beendet

Operation MAZ-543-falsche Informationen

GC38Z8B läuft

Operation MAZ-543-Zwangsrekrutierung

GC3EG47 läuft

Operation MAZ-543-???

GC????? geheim

Übersicht der Aktivitäten

Operation Erfolge Orden
Operation MAZ-543 98 65   (72%)
Operation MAZ-543 - falsche Informationen 97 73   (78%)
Operation MAZ-543 - Zwangsrekrutierung 132 103 (83%)
<a href= "http://coord.info/GC2J36F" <img src= "http://img.geocaching.com/cache/large/8c884690-4fb6-4933-a05c-ebb3a67cc41a.png"></a>
<a href= "http://coord.info/GC38Z8B" <img src= "http://www.bilder-hochladen.net/files/i5d8-3-eccb.png"></a>
<a href= "http://coord.info/GC3EG47" <img src= "http://img.geocaching.com/cache/large/66cec072-5529-4faf-b035-b8afae65c38a.png"></a>

Orden für erfolgreiche Operationen

Orden 1

Operation MAZ-543

<a href= "http://coord.info/GC2J36F" <img src= "http://www.bilder-hochladen.net/files/i5d8-c-c20a.png"></a>

Orden 2

Operation MAZ-543-falsche Informationen

<a href= "http://coord.info/GC38Z8B" <img src= "http://www.bilder-hochladen.net/files/i5d8-5-e4da.png"></a>

Orden 3

Operation MAZ-543-Zwangsrekrutierung

<a href= "http://coord.info/GC3EG47" <img src= "http://img.geocaching.com/cache/large/dea88922-8592-4b96-9ea5-c73f96cf8f2c.png"></a>